LAUNDRY YOUR DAY

11.06.2019

english below ↓


Korejská performance Laundry your day proběhla na náměstí Jana Palacha, přímo před Rudolfinem. Rozvěšená prostěradla a tvůrci v bílém s maskami na obličejích, připomínajícími tradiční asijskou kulturu, lákali pozornost kolemjdoucích. Publikum se tedy neustále měnilo, čímž se v hledišti formovala pulzující atmosféra. A co se stane, když se jeden na chvíli zastaví?

Základní příběhová linka je prostá. Látkový panák se špinavými šmouhami potřebuje vyprat, a tak ho dav odhodlaných performerů nacpe do kartonové pračky. V tu chvíli dochází k zoomu a divák sleduje ve větším měřítku to, co se děje uvnitř. Modré, průhledné a bílé míče představují molekuly pracího prášku a lepí se na velikou krajkovou postavu na tyčích ovládanou vodiči zezdola. Po chaosu a vřavě, která se odehrála v procesu praní, lze sledovat odkazy k tradiční kultuře a náboženským rituálům - umělci vytváří kruh a jako při karnevalu tančí kolem vlající změti látky. Příběh končí happyendem a již čistotou zářící vycpaný manekýn opět vylézá z pračky a pomocí dvou animátorů si to vykračuje přes dlažbu z kočičích hlav. Celý proces je doprovázen živou hudbou, která napomáhá k vytváření dramatických situací a dynamicky ilustruje vývoj dějové linky.

Po necelých třiceti minutách je konec a zakoukaní kolemjdoucí opět nasazují ďábelské tempo a spěchají kamsi za svým. Připadá mi zajímavé, jak podobné zásahy do veřejného prostoru fungují jako magnet na pozornost. A je nutné uznat, že se studenty korejské umělecké univerzity vstoupila do zmatku a šumu Prahy specifická kultura, se kterou se běžně člověk nemá šanci setkat. Intenzivní sled situací byl ještě umocněn velkým množstvím vystupujících, kteří i v průběhu přicházeli z různých stran prostranství. Při odchodu jsem byla vděčná, že jsem si zrovna dnes dopoledne vyprala prádlo.Korean performance Laundry your day happened in Jan Palach square, right in front of the Rudolfinum. Hanging sheets and creators with their faces hidden behind white masks, reminding us of traditional asian culture, attracted the attention of passersby. This meant the audience kept changing, which created a pulsating atmosphere in the auditorium. What happens when one stops for a moment?

The core storyline is simple. Cloth mannequin covered in dirty smudges needs washing and so a crowd of determined performers shoves him inside a carton washing machine. Then the scene zooms in and the viewer can see what's happening inside at a larger scale. Blue, transparent and white balls symbolize molecules of the detergent and they stick to a large lace body on sticks, guided from below. After the chaos and turmoil which took place during the washing, references to traditional culture and religious rituals can be observed - artists form a circle and like during a carnival, they dance around a flapping tangled cloth. The story ends with a happy end and the stuffed mannequin, now beaming with purity, climbs out of the washing machine and with the help of two animators strides across the cobblestones. The whole process is accompanied by live music, which supports dramatic situations and dynamically illustrates the development of the storyline.

Not even thirty minutes later the show is over and the onlookers return to their hellish pace and rush about their business. I find it interesting how this type of intrusion into the public space works as a magnet for attention. And the students of korean art university undeniably brought with them a specific culture which can't normally be encountered in Prague's hustle and bustle. Intense series of events was amplified by the large number of performers, who kept coming throughout the show from various sides of the venue. As I was leaving I was glad I did the laundry this morning.

Ema Šlechtová


FOTO: František Nový