OUTSIDE WITHIN

13.06.2019

english below ↓


V potemnělém ateliéru na DAMU se odehrává počin mimo divadelní konvence. Jde spíše o uměleckou instalaci souborů Rhian Morris & HKU z Utrechtu.

Zřídili zde jakousi zenovou relaxační místnost. V prostředku levituje zavěšená, asi hedvábná, látka. Pod ní jsou rozprostřena čtyři nafukovací lehátka s polštářkem potažená prostěradly. V prostředku stojí difuzér vypouštějící aromatické látky, které roznáší ventilátor. Nad tím vším jsou po obvodu učebny rozmístěny barevné LED reflektory, vytvářející až jakousi fototerapeutickou uklidňující náladu. Ke konečnému navození dojmu meditačního koutku slouží stejně laděná hudba.

Návštěvník je vyzván, aby si před vchodem omyl ruce v květinové vodě a sundal si boty. Rituálnost připomínající východní filosofii je zde více než zřejmá. Divák vstupuje do místnosti s jednoduchými instrukcemi: následuj své smysly. Ty jej zavedou na jedno z volných lehátek. Po ulehnutí už je zcela na něm, jak dlouhý čas zde stráví a také jakým způsobem. Pokud se rozhodne pro uvelebení se na jednu z matrací, dostane se mu smršti světelné hry, kterou reflektory vyvolávají. Nasvícení prostoru je řešeno několika způsoby. Chvíli je tma, poté se světla plně rozsvěcí, chvílemi se zapínají postupně, nebo blikají ve stroboskopickém efektu. Spouští tak uklidňující světelnou hru. Její efekt je navíc umocněn strukturou látky, pro citlivější povahy a epileptiky, bohužel nepřístupnou. Je pravda, že v některých fázích svícení je především blikající světlo příliš ostré. V tom případě je dobré zavřít oči a vychutnávat si vznikající kaleidoskopické obrazce, které proniknou i skrz zavřená víčka.

V případě, že jste si chtěli na PQ Studio: Festivalu odpočinout, vaše kroky měly včera určitě zavítat do prvního patra DAMU. Zde čekala příjemná odpočinková meditační zóna, která v ruchu festivalového života uchvátí svou strnulostí a klidem.A darkened DAMU studio accommodates an occurrence beyond the bounds of theatrical conventions. It is more of an artistic installation of groups Rhian Morris & HKU from Utrecht.

They produced a sort of zen relaxation room. A piece of suspended cloth, probably silk, levitates in the middle of the room. Placed under it are four inflatable deck chairs with cushions covered in sheets. A diffuser stands in the center, secreting aromatic compounds which are then dispersed by a ventilator. Above, placed around the classroom's perimeter, are colored LED lights which create an almost phototherapeutic, soothing mood. Completing the impression of a meditative corner is fitting music.

Before entering, the visitor is asked to wash their hands in flower water and remove their shoes. Ritualism which resembles eastern philosophy is more than apparent here. The viewer enters the room with simple instructions - follow your senses. Those lead him to one of the empty loungers. After lying down, it is up to the participant how much time they spend here and how. If they choose to get comfortable on one of the mattresses, they will be met with a tempestuous game of colors produced by the lights. Illumination of the space is handled in multiple ways. There's moments of darkness followed by the lights shining at full force, sometimes they turn on gradually and sometimes they flash in a strobe-light manner. This results in a calming game of colors. Its effect is magnified by the structure of the cloth and unfortunately isn't accessible to epileptics and individuals of sensitive disposition. It's true that in some phases the light, especially when it flashes, can be a bit too sharp. At those times it's good to close your eyes and enjoy the kaleidoscopic patterns that appear, permeating through your eyelids.

If you wanted to rest at PQ Studio : Festival, your steps definitely should have lead to the first floor of DAMU. The nice and relaxing meditative zone therein amazed with its serenity and peace in the midst of busy festival life.

Jakub Liška


PŘEKLAD: František Nový