OVERHEAR

12.06.2019

english below ↓


Kanadský divadelný spolok It's Not a Box Theatre demaskuje podstatu (nielen) pražského multikulturalizmu. Imerzívny sluchový experiment pre jedného diváka kombinuje prvky dokumentárneho divadla a participatívnych princípov.

Slnko páli, preľudnené ulice historického centra praskajú vo švíkoch, nasadzujete si slúchadlá a vykračujete na rozpálenú kamennú dlažbu. Za pokynov anglického rozprávača a sugestívnej zvukovej kulisy sa strácate v dave. Pozorujete teplom zmorené tváre ľudí, ich rôzne držania tiel, spôsob akým podávajú ruku-majú naponáhlo alebo dostatok času na prechádzku? A čo takto ich farba pleti-dokážete podľa nej určiť krajinu pôvodu? Alebo oči-čo vypovedajú o pohlaví ich sexuálneho partnera? Strácajúc sa v útrobách klenutých uličiek máte možnosť odhaliť päť príbehov. Čínska prisťahovalkyňa so strachom zo sociálnej interakcie sa pretĺka českou metropolou zo dňa na deň, aby uživila ťažko zdravotne postihnutých súrodencov. Plní očakávania. Musí. Je pre vás vaša rodina oporou alebo "povinnosťou"? Vezmite ceruzku a napíšte odkaz čo by ste chceli povedať svojej rodine-poskladajte papierik a ukryte ho do kríkov. Účastník prichádzajúci po vás ho možno nájde. Rozprávačka č.2 je afrického pôvodu, bola však adoptovaná kanadskou rodinou. Ilúziu opory však narušila nezrovnalosť. Sexuálne ju začal zneužívať "strýko". Ďalší rozprávač musel zasa kôli ohrozovaniu homosexuálne orientovaných osôb emigrovať z Taiwanu.

Po týchto uliciach kráčajú najodlišnejšie národnosti, vierovyznania či farby pleti, spolu v zdanlivej harmónii a porozumení. Ďaleko od domova, ale predsa. Čo ich však zviedlo sem? Cítili ste niekedy absenciu pocitu domova? Myslíte si, že domov je konkrétne miesto alebo priestor, kde sa môžeme cítiť v bezpečí? ... Now I tell you a secret: OUR SIXTH SPEAKER IS YOU. Canadian theatrical group It's Not a Box Theater unmasks (not only) the bedrock of prague multiculturalism. The immersive auditory experiment for a single viewer combines aspects of documentary theater and principles of participation.

The sun is blazing, overcrowded streets of the historical center are bursting at the seams, you are putting on earphones and striding across the searing cobblestones. Accompanied by instructions from an english narrator and suggestive acoustic background you disappear into the crowd. You watch people's faces weary from the heat, their posture, the way they shake hands - do they suddenly have the time for a walk? And how about the color of their skin - does it tell you where they're from? Or the eyes - what do they tell you about the sex of their sexual partner? Losing yourself in the depths of arched streets, you can discover five stories. A chinese immigrant who, terrified of social interaction skulks through the czech metropolis day after day to provide for her heavily physically disabled siblings. She fulfills expectations. She has to. Does your family support you or are they an "obligation" to you? Take a pen and write down what you would like to say to your family, fold the paper and hide it in the shrubs. Maybe the participant who comes after you will find it. The second narrator comes from Africa, though she was adopted by a canadian family. An illusion of support was disturbed by a blunder. She was sexually harassed by her "uncle". The next narrator was forced to emigrate from Taiwan due to threats to homosexuals.

People of various nationalities, religions and skin colors walk these streets, seemingly in mutual harmony and understanding. Far from home, but still. But what brought them here? Have you ever experienced the absence of feeling home? Do you think that home is a certain city or a place where we feel safe? ... Now I tell you a secret: OUR SIXTH SPEAKER IS YOU.

Róbert Štefančík


FOTO: Michal Hančovský

PŘEKLAD: František Nový