READY! SET!

15.06.2019

english below ↓


"Chceš sledovat divadlo nebo film?"Volím si divadlo a jsem zavedena do jednoho z ateliérů o patro výše. Green screen přes celé jeviště, před první řadou diváků kamera a za mými zády televize.

Mezinárodní soubor Dead Practise představuje experimentální interaktivní performance odehrávající se paralelně ve dvou místnostech. Nejprve jsem účastna živého procesu s bohatým využitím "live cinema" techniky. Performeři mě vtahují do zmateného světa surreálních výjevů, které poukazují na život jako na nekonečné čekání. Ostré písknutí píšťalky a prudké zakřičení: "Ready! Set!" - takto začínají všechny scénky, které se neustále zrychlují, a na mě padá tíseň z autentického obrazu hektického světa bez řádu. Přítomný chaos rovněž podporují performeři často mluvící jeden přes druhého, dokonce ve více jazycích. Představení zobrazuje mladou generaci, která se místo, aby uchopila život pevně do svých rukou, zmítá v pocitu intenzivní nicotnosti. Tuto zmatenost navíc umocňují rozehrávaná témata, která se týkají naší generace - hledání pocitu naplnění, kariéra, prezident Trump a jeho přistěhovalecká politika, problematika bydlení, školství a mnoho dalších.

V polovině představení přecházím do druhé místnosti (pokud chci). Zde sleduji projekci, na níž jsou humorně zmatené výrazy diváků z první místnosti, která se střídá se stejným produktem "live cinema". Následně zjišťuji, že performeři celé představení putují mezi oběma místnostmi.

Tvůrci, i přes vytyčená konkrétní témata, pracují velmi abstraktním a metaforickým jazykem, který je často velmi těžké rozklíčovat, přesto byl pro mne tento experiment obohacujícím vhledem do možného interaktivního využití "live cinema". "Do you want to watch theater or film?" I choose theater and I'm lead to one of the studios on a higher floor. Green screen across the whole stage, a camera in front of the first row of seats and a television behind my back.

International troupe Dead Practise introduces an experimental live performance simultaneously taking place in two different rooms. At first I'm a part of an organic process which heavily uses "live cinema" technique. Performers pull me into a confused world of surreal images which show life as endless waiting. A sharp whistle and a shout "Ready! Set!" - this is the start of every scene, which gradually increase in speed, making me anxious of the authentic picture of a hectic world without order. The present chaos is also supported by the performers talking over one another, even in different languages. The performance depicts a young generation who, instead of getting a firm grip on life, swirls in a feeling of intense nothingness. This confusion is further enhanced by the depicted topics, which relate to our generation - searching for a sense of fulfillment, career, president Trump's immigration policy, the issue of housing, school system and many more.

Halfway through I can choose to go to the other room. There I watch a projection alternating between the humorous, confused expressions of the viewers in the first room and the same "live cinema" product. Then I find out that the performers travel between both room throughout the performance.

Despite choosing concrete topics, the authors work with very abstract, metaphorical language, which is very hard to decipher at times. Even so this experiment was an enriching look at the potential interactive use of live cinema".

Magdalena Malinová


FOTO: Alex Grover

PŘEKLAD: František Nový