THE LIBRARY OD THE DREAMLESS

14.06.2019

english below ↓


The Library of the Dreamless singapursko-amerického souboru Bakubakubaku se ocitá na samotné hranici performance a instalace. Snový zážitek v Řetízku mělo šanci zažít pouze deset šťastlivců.

Diváci nejprve vstupují do drobného prostoru ohraničeného závěsy a obdrží malou samolepku symbolizující EKG senzor. Poté jsou usazeni do půlkruhu a začne přednáška. Dvě ženy představují projekt iBaku, malého robota připomínajícího psa. "Žijeme v době plné trápení, problémů a krizí," ozývá se z reproduktoru. A právě iBaku, napojen na naši mozkovou aktivitu, se má postarat o to, abychom snili nezatíženi problémy všedního dne. I přes uklidňující tón hlasu a relaxační hudbu se však diváci ve stísněné a sterilní místnosti necítí příliš dobře.

V druhé části se přesunou z rádoby klidné a bezpečné zóny do většího a otevřenějšího prostoru, kde se paradoxně cítí příjemněji. Zepředu jsou obklopeni projekční plochou a objevuje se vývojář v bílé pracovní kombinéze. Ten spolu s dalšími ženami a jejich osobními sny představuje zcela odlišnou hypotézu: "Proč potlačovat pocity ze svých snů a ignorovat problémy? Nedělají z nás náhodou noční můry to, kým jsme?" Dle autorů ano.

Pomocí projekcí a stínohry performeři ilustrují výjevy z nočních můr - ať už je to výsměch, šikana, odmítnutí, anebo strach z blížícího se neznámého monstra. Z něj se nakonec vyklube hereččin bratr, s nímž se dlouho neviděla. Autoři pomocí zmiňovaných situací ukazují, že ne všechno z nočních můr je opravdu špatné a že většinou nás traumata ze snů i posílí.

Kvůli dětsky naivní, až pohádkové scénografii a podobám figur z nočních můr i ty nejstrašidelnější výjevy působní vlastně dosti mile a příjemně, což trochu kazí celkové vyznění.

The Library of the Dreamless je snovým zážitkem s minimalistickou hudbou, doplněným o roztomilé stínové divadlo. Počáteční idea spánku bez nočních můr je sice poněkud utopická, ale komu by se nechtělo do projektu zapojit, když je robot iBaku, připomínající japonské origami, tak roztomilé stvoření.  The Library of the Dreamless from a singaporese-american troupe Bakubakubaku finds itself on the very border between a performance and an installation. Only ten people were fortunate enough to witness this dreamlike experience.

Initially the viewers enter a tiny space surrounded by curtains and receive a sticker which symbolizes ECG sensor. Afterwards they are sat in a semicircle and a presentation begins. Two women introduce project iBaku - a small robot which resembles a dog. "We live in a time filled with suffering, problems and crises," comes from a speaker. And it is iBaku, which is connected to our cerebral activity, that is going to make sure that we can dream unburdened by everyday problems. In spite of the voice's soothing cadence and relaxing music, the audience doesn't feel too good in the claustrophobic and sterile room.

In the second part, the audience is moved from the seemingly calm and safe zone into a larger and more open space, where they ironically feel more comfortable. They are encircled by a projection screen and a developer dressed in a white work uniform appears. Along with a few other women and their dreams, he introduces a wholly different hypothesis : "Why suppress our dreams and ignore problems? Do our nightmares not make us who we are?" They do, according to the authors.

With the use of projection and shadow play, the performers illustrate images from nightmares - whether they be ridicule, bullying, rejection or the fear of an unknown approaching monster. That one turns out to be the brother of one of the actresses whom she hasn't seen for a long time. The authors use these situations to show that not everything about nightmares is bad and that traumatic dreams can make us stronger, more often than not.

Due to a childishly naive, almost fairytale scenography and design of figures in nightmares even the most terrifying scenes seem rather friendly and pleasant, which mars the message.

The Library of the Dreamless is a dream experience with minimalist music and with a cute shadow theater attached. The original idea of sleep free of nightmares is somewhat utopian but who wouldn't want to join the project when the robot iBaku, which resembles japanese origami, is such an adorable creature.

Laura Zemanová


PŘEKLAD: František Nový