TOGETHER

09.06.2019

english below ↓"Prosíme diváky, aby si vypnuli své mobilní telefony." Přesně tuhle otřepanou frázi na představení Together divák neuslyší. Při vstupu do prostoru každý obdrží QR kód, přes který se na svém chytrém telefonu proklikne do komunikačního kanálu s performery. A proč? Na třech televizích probíhá live stream se třemi osobami a divák s nimi může online chatovat. Inscenaci tedy tvoří z velké části textové zprávy diváků - záleží jen na nich, kam se bude celý tvar vyvíjet, o čem se bude hovořit, a nakonec mají i možnost zvolit si favorita na videohovor. Together kumuluje symptomy dnešní komunikace na sociálních sítích a jejich zasazením do divadelního tvaru nutí diváka konfrontovat se s tím, co běžně téměř nevnímáme. Píšeme si s cizími lidmi, přidáváme negativní komentáře k cizím fotkám a omezujeme svůj projev na emotikony - ale co když se najednou během našich online rutin dostaneme do středu pozornosti?

Převažující materiál projektu - tedy komunikace po chatu - se poměrně rychle omrzí. Prvotní nadšení z moci, která je divákovi udělena, opadá a i ti největší nadšenci pomalu rezignují na to být "aktivní". Tvůrci konceptu Mengting Zhuo a Yujing Yan však vkládají do podtextu mnohem zajímavější vrstvu, než je samotný dialog s tvářemi na obrazovkách. Nenápadně totiž proměňují kontakt z anonymního na osobní. Skoro nikdo nemá problém poslat zprávu z účtu, na kterém je mu udělena krycí přezdívka - jak diváci, tak aktéři komunikují otevřeně a bez zábran. V momentě kdy však dojde k videohovoru s vyvoleným broadcasterem, diváci si se zděšením předávají telefon z ruky do ruky a mluvit se nikomu nechce. Konečné zjištění, že všichni tři s námi celou dobu sdílí jednu místnost, schovaní za černým závěsem, vyvolává paniku.

Together otevírá otázky spojené s naším digitalizovaným světem skrz autentický zážitek. Zatímco alarmující články o degenerované mládeži a úskalích virtuálního života už dnes nikoho příliš nevytrhnou, zážitek tohoto typu vede k zamyšlení. Minimálně do té chvíle, než cinkne další komentář na Instagramu nebo zpráva na Messengeru."We would like to ask the audience to turn off their cell phones." This exact, trite phrase won't be heard during the performance named Together. When entering the area, everybody receives a QR code which they can use to connect to the performers' communication channel on their smartphone. Why? There are live streams of three people being broadcast on three television screens and the audience members can chat with them online. This means the performance is largely influenced by the viewers' text messages - it is up to them where the whole production moves, what will be discussed and at the end they can choose their favorite for a video call. Together accumulates symptoms of modern communication on social sites and by placing them inside a theatrical space it forces the viewer to confront what we normally don't notice. We chat with strangers, add negative comments on other people's photos and restrict our expression to emoticons - but what if we become the center of attention during our online routines?

The dominant material of the project - communication through chat - get old rather quickly. The initial elation of power given to the viewer fades and even the greatest enthusiasts resign to being "active". However, creators of the concept, Mengting Zhuo and Yujing Yan, add a layer of subtext far more interesting than the dialogue itself. They subtly change the contact from anonymous to personal. Almost nobody has issues sending a message from an account where they receive a nickname - both the audience and actors communicate openly and without restrictions. But once the video call with the chosen broadcaster comes, the viewers pass the phone on in terror and nobody wants to talk. The final realization that all three broadcasters were in the same room as us the whole time hidden behind a curtain causes panic.

Together opens up questions related to our digitized world through authentic experience. While nobody pays much attention to alarming articles about degenerate youth and the pitfalls of virtual life, this kind of experience provokes thought. At least until the ding of the next Instagram comment or Messenger message.

Ema Šlechtová


PŘEKLAD: František Nový