VICTORY

08.06.2019

english below ↓


Člověk by si řekl, že ulice V Kotcích, přímo v centru, bude plná turistů, stánků a ruchu, ale opak je pravdou. Pod širým nebem se právě zde, v nápadně klidné uličce, odehrálo site-specific loutkové představení Victory souboru Victory Collective z USA. Zapadající slunce, zvuk kytary a doslova oživlé zdi na chvíli zpomalily pražský čas.

V prázdné ulici je uprostřed umístěno jednoduché bílé kukátkové divadlo s plátnem uvnitř, které slouží pro hlavní stavební prvek představení - stínovou hru loutek beze slov. Na začátku sledujeme malé papírové loutky na tyčce vedené zespoda, které se postupně proměňují a zvětšují přes loutku manekýna až do živého herce. Stejně tak se mění i prostor. Z malého "kukátka" přes bílé plátno roztažené téměř na celou šíři ulice, přes staré zdi a zem uličky až do reality ztělesněné hereckou akcí. Loutkovodiči pomocí světel a práce s loutkami dobře zachází s perspektivou a fokusem na jednotlivé akce podobně jako ve filmu - před světelnými baterkami oddalují či přibližují loutky, nebo vyříznuté konkrétní výrazy obličeje. Světla a zmíněná kytara, reagující na akce, tvoří důležitý podkres inscenace. Rozdílné barvy, zejména tedy rudou a světle růžovou se zelenou, divák brzy spojuje s jednotlivými situacemi a postavami. Rudá barva či rudé svítivé oči přichází vždy s hrozivým býkem, motivem smrti a klíčovým soubojem, světlé barvy naopak se ženou muže, ať už v jeho vzpomínkách či ve snech.

Příběh je jednoduchý, místy však nejasný, a ne zcela čitelný. Muž se ženou žijí šťastně ve svém baráčku. Vzápětí se objevuje rudá barva a s ní býk, který ho rozboří. Muž se vydává na cestu přes kopce a vyprahlou poušť, až se na konci své cesty opět potkává se svým sokem. V závěrečném souboji i přes váhání a nejistotu muž nakonec býka zabije. Z plastické býčí hlavy si bere svůj klobouk a odchází s ním od diváků kamsi do dálky. Hlavní otázkou pro mě ale zůstává - co přesně pro tvůrce znamená vítězství v názvu inscenace? Pomsta a zabití býka? Proč se ho tedy muž zdráhá zabít? Nebo zkrátka pátrá po novém domově, a dokud býka nezastaví nadobro, nikdy nedojde svého klidu? Přestože performeři důmyslně a lehce oživili nabídnutý prostor, celý smysl pro mě zůstal neodhalený a neuspokojivý. Náznaků a vizuálních metafor bylo v představení mnoho, ale ke konci se o sebe spíše tříštily a diváka mátly. Vítězství mi zůstalo bohužel nedosaženo...One would think, that the V Kotcích street, right in the city center would be filled with tourists, stands and bustle, but the opposite is true. It was right here, under the open sky in a conspicuously calm little street that a site-specific puppet show Victory by the Victory Collective from USA took place. Setting sun, the sound of a guitar and literal living walls slowed time in Prague down for a moment.

In the middle of an empty street stands a simple white peephole theater with a canvas inside of it, which serves as the main construction piece of the show - a shadow play of puppets without words. At the start we watch small paper puppets on sticks guided from below which gradually change and grow first into a puppet of a mannequin and then into a live actor. The location shifts the same way. From a small peephole to a white linen spread across almost the entire length of the street to the walls and the ground of the street and ultimately into a reality incorporated into theatrical action. Through lighting and puppetwork, the puppeteers work with perspective and focus on individual actions like in a movie - they move puppets or cutouts of specific facial expressions closer or farther in front of flashlights. Lights and the aforementioned guitar react to actions, forming an important backdrop for the performance. Varying colors, mainly red and light pink and green, soon become connected to certain situations and characters in the mind of a viewer. The color red, or red glaring eyes always accompany a fearsome bull, symbol of death and a key fight, while lighter colors accompany a man's wife, whether in memories or dreams.

The story is simple, though unclear at times and not entirely legible. Man and woman live happily in their hut. Then red appears and with it a bull, who pulverizes the hut. The man sets out on a journey across hills and barren desert until he encounters his foe at the journey's end. Despite hesitation and uncertainty the man slays the bull in the end. He takes his hat from the plastic bull head and leaves somewhere into distance, away from the audience. For me, a question remains - what exactly does victory in the title mean to the authors? Revenge and slaying of the bull? Then why does the man hesitate to kill it? Or is he simply searching for a new home and he knows that until he stops the bull for good, he will never find peace? Despite the performers ingeniously and easily animating the offered location, the full meaning remained unclear and unsatisfying to me. There were plenty of suggestions and visual metaphors in the show, but by the end they clashed with each other and confused the viewer. Alas, victory remained out of my reach...

Sarah Slavíčková


PŘEKLAD: František Nový